Search form

Metiyu 26:71

71Lika a-jarl a-bamuna ngana gu-jirra gun-gata jandarra gu-ji gu-gomarriyana gun-gata rrawa.

Rrapa barrwa jin-nerranga jin-mujama a-nana, lika jiny-yena burrwa aburr-gata aburr-ji aburr-ni, “A-lay, an-guna burr-guta a-jurrjurrmunga Jesus an-gata Nejarach (Nazareth) an-guyinda.”