Search form

Metiyu 26:8

8Wurra gun-narda waypa Jesus burr-yika jawina gubi-nana, lika aburr-bachirramiyana. Aburr-wengganachichiyana birripa wupa, aburr-yinagata, “Jin-guna an-nga nula mu-yerpana mun-gata mun-molamola mun-gungolkuja?