Search form

Metiyu 27:1

Jesus Abu-ganyja Nula Baylat (Pilate)

(Mark 15:1; Luk 23:1-2; Jon 18:28-32)

1Ana-munyagaba, aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga burr-guta mu-murna yerrcha, birripa wengga gubu-buna aburr-ni aburr-yinmiya barra Jesus abu-bu.