Search form

Metiyu 27:10

10Lika aburr-bona,

mbi-barnjinga,

gubu-menga gun-gata rrawa,

gun-gatiya minypa manyjaparna jibu-mangga aburr-workiya,

japalana abi-jarlapurda aburr-workiya ji-gata ji-manyjaparna ji-guyinda.

Gu-gurda ngacha minypa gun-gata gubu-ma barra

minypa jemitri gu-ji barra,

minypa Wangarr a-wena apula barra aburr-yirda.”