Search form

Metiyu 27:11

An-gata Baylat (Pilate) A-wengganana A-ni Jesus

(Mark 15:2-5; Luk 23:3-5; Jon 18:33-38)

11Gun-gatiya lika Jesus a-jinyja nipa ana-gochila an-gata bunggawa gapman an-guyinda. Lika nipa bunggawa a-garlmuna, a-wengganana Jesus minypa a-yinanga nula, “A-lay, aburr-gaba nginyipa bunggawa burrwa Ju yerrcha, ya?”

Jesus a-yinanga nula, “Ngaw, minypa gun-narda nginyipa nyina-wena ngaypa ng-guna,” a-yinagata a-wena.