Search form

Metiyu 27:15

Baylat A-wena Jesus A-juwa Barra

(Mark 15:6-15; Luk 23:13-25; Jon 18:39—19:16)

15Wolawola gun-gata janara gu-ji gu-workiyana minypa Yichrayal yerrcha gubu-borrwuja aburr-workiya gun-gata minypa an-mujaruk waykin wenga burr-burndarna, wurra burr-beybana, gun-nardiya gu-ji gu-workiyana janara, gun-gatiya gugu an-gata gapman bunggawa gun-molamola gu-negarra nula a-workiyana an-ngardapa an-gugaliya mu-ngoyurra brichina (prisoner) a-ni, ana-nga minypa birripa wurra gama gorlk jal aburr-ni gu-wulebiya nula.