Search form

Metiyu 27:16

16Rrapa gun-gatiya gu-ni, an-ngardapa an-gugaliya brichina a-ni an-nelangga Barébach (Barabbas). Nipa wurra gama gorlk marn․gi nula an-gata minypa nipa an-bachirra.