Search form

Metiyu 27:18

18A-yinagata a-wena burrwa wurra gama gorlk, ngardawa nipa marn․gi minypa aburr-gata Ju yerrcha bunggawa mu-werrmbarra abi-nana Jesus, rrapa minypa gu-gurda nula birripa abu-ganyja gurda lika abu-wuna.