Search form

Metiyu 27:19

19Gun-gatiya waypa Baylat gu-rrenyjinga a-ni gun-gata minypa bunggawa an-guyinda gu-rrenyjinga a-nirra a-workiya wolawola minypa burr-mari a-weya, wurra jin-gata Baylat jin-nika jin-gumarrbipa niya janguny guna-jerrmarra nula. Jiny-yinanga jiny-yena, “Bawa an-gata. Nipa gala gun-nerra jama a-jirrarna a-workiyarna. Wurra ngaypa wargugu ngu-ni nula minypa geka borrich ngu-nana nula.” Gu-gurda ngacha janguny nipa Baylat jin-nika guna-jerrmarra nula.