Search form

Metiyu 27:2

2Lika abu-bichinga an-gubandawiya jirn (chain), lika abu-ganyja, abu-wuna Baylat (Pilate) an-gata Rowm wenga gapman an-guyinda bunggawa.