Search form

Metiyu 27:20

20Wurra wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga mu-murna yerrcha burrbu-jurnajuchuwuna wurra gama gorlk, barra minypa abu-wenggana Baylat barra Barébach gu-wulebiya nula mari rrapa Jesus a-juwa barra.