Search form

Metiyu 27:24

24Lika gun-gatiya waypa nipa gu-borrwurra minypa nipa gala a-yinmiyarna gu-ngukurdanyjingarna gun-gata mari, wurra jarra wurra gama gorlk aburr-yurtchinga gurda aburr-yurtchinga, lika nipa Baylat bugula gu-menga ana-japalana ana-guyinda, lika murna a-jirra a-wepiyana minypa birripa abi-nana aburr-ji. Minypa a-yinagata burrwa, “An-guna an-gugaliya mun-nigipa maningan gala barra nguna-balka ngu-murna, wurra mun-gata nula ana-goyburrpa barra mornanga nyiburr-ni.”