Search form

Metiyu 27:26

26Aburr-yinagata aburr-wena, lika Baylat gu-lapkujamurra burrwa, lika ana-jerrmarra burrwa an-gata Barébach. Wurra Jesus nipa Baylat a-wena, aburr-yigipa an-dakal Baylat burr-yika abu-jurrburaykujamurra, lika abu-ganyja burr-jong barra abi-negapa abi-rra, abu-wenyaga.