Search form

Metiyu 27:27

An-dakal Abu-borrkpuna Aburr-ni Jesus

(Mark 15:16-20; Jon 19:2-3)

27Lika Baylat burr-yika an-dakal abu-menga Jesus, abu-ganyja wupa gun-gata gu-bala gapman gun-nika, lika burrbu-bamagutuwurra, warrpam aburr-gata an-dakal aburr-mulpiyana rrapa Jesus gojilapa abi-negarra.