Search form

Metiyu 27:29

29Rrapa barrwa bornangguna jibi-jarlapuna nula bama a-jirra minypa gun-maywapa an-mumurna an-guyinda bunggawa gun-nika ana-bama gu-garraja a-workiya, wurpa jin-darrartka; lika Jesus ana-bama jibu-barnjinga nula. Rrapa barrwa jurdach gun-jong gubu-menga, abu-wuna ana-munganaguwa murna a-jirra, minypa birripa aburr-ngunyangunyjiyana gun-gata bunggawa gun-nika gun-jong. Lika aburr-menama gubi-rrana nula, abu-borrkpuna aburr-ni, minypa aburr-yinagata aburr-wena, “Awa! Ny-junarda ny-molamola, ya, ny-junardiya bunggawa Ju yerrcha ny-burriya?”