Search form

Metiyu 27:3

Jurrach (Judas) A-juwuna

(Jama Aburr-ji 1:18-19)

3Rrapa Jurrach an-gata mu-ngoyurra jawina a-ni nula Jesus wurra barrwa a-bawuna, a-mulpiyana burrwa aburr-gata aburr-bachirra, nipa gu-borrwurrapa gun-gata minypa birripa mari wana gubu-garrana nula Jesus barra minypa a-juwa, lika nipa Jurrach wargugu gu-ni nula minypa nipiya an-mornanga. Lika mun-gata rrupiya mun-mama jilpa (silver) mu-maya, minypa burr-murna burr-rrepara rrapa barrwa arr-jirrapa arr-murna, minypa 30 murna mun-gujuwa mun-gata abu-wuna, nipa mu-ganyja a-jekarra, mu-gurdanyjinga burrwa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga burr-guta mu-murna yerrcha.