Search form

Metiyu 27:32

Jesus Burr-jong Abi-negarra Abi-rrana

(Mark 15:21-32; Luk 23:26-43; Jon 19:17-27)

32Gun-gatiya waypa gu-murnangana rrawa gubu-bawuna aburr-bamuna, galamurrpa gubu-garrana an-gugaliya an-gata Jayríny (Cyrene) wenga, nipa an-nelangga Jayman (Simon). Wurra aburr-gata an-dakal abi-rrimarra Jayman barra nipa gun-gata a-bamiya gun-jong Jesus gun-nika birripa abu-wenyaga barra.