Search form

Metiyu 27:37

37Rrapa waykin gu-gata gu-jong m-balcha mu-yu jurra mun-gata gu-ngurrjinga mu-yu gun-nga mari. Minypa mu-yinanga, “AN-GUNA JESUS NIPA BUNGGAWA JU YERRCHA AN-BURRIYA.”