Search form

Metiyu 27:40

40“Awa! Ny-jurdiya nginyipa jimarna barra n-duma gun-gata bala Wangarr gun-nika gun-japurra, rrapa minypa nuwurra ngorrngurra abirri-jirrapa gun-ngardapa wupa barrwa ny-jarlapa! Wurra yama ny-jarlapiya, jimarna Wangarr biy-yika Ny-yalkurpa? Marrka nyina-bupiyapa!”