Search form

Metiyu 27:42

42Minypa aburr-yinanga, “An-guna wanngu burr-negarra aburr-werranga, wurra nipa gala a-yinmiya wanngu a-negiya an-nardiya, ya? Nipa Bunggawa arrburrwa ngayburrpa Yichrayal nguburr-bapurr, ya? Wurra yama gun-nardiya ana-bupiya gu-gata wenga gu-jong gu-guyinda barra ngayburrpa marr nguburr-balcha nula?