Search form

Metiyu 27:49

49Wurra aburr-werranga aburr-yinanga aburr-wena, “Burdak bawa! Marrka ngubi-na barra jimarn jarraka Yiláyja ana-boga, wanngu a-negan.”