Search form

Metiyu 27:5

5Lika Jurrach mu-yerrnyjinga mun-gata rrupiya mun-mama gatiya m-bungguna gu-japurra gu-bala. Lika a-garlmuna, a-bona, jawa a-jirra a-bichiyana nipa ana-murna, lika a-wolawoliyana a-yu, a-juwuna.