Search form

Metiyu 27:52

52Rrapa gata minypa an-gugaliya abu-jurnumburda aburr-workiya gu-lapkujamiyana, rrapa aburr-jaranga Wangarr burr-yika gu-galiya yerrcha mu-ngoyurra aburr-juwuna nipa gu-yigipa gu-ganyjarr burr-jarrkarrana,