Search form

Metiyu 27:54

54Rrapa bunggawa an-gata minypa an-dakal a-ganyja a-workiya, nipa rrapa aburr-gata wugupa nula jaga aburr-ganana nula Jesus, birripa waypa gubi-nana minypa rrawa gu-ngorrkiyana rrapa gun-nga burr-guta, lika aburr-gurkuja. Minypa gubu-borrwurra, aburr-wena aburr-ni, “Wurriya ngubu-buna? Jarra gun-burral an-guna Wangarr an-nika An-walkurpa!”