Search form

Metiyu 27:56

56Minypa jin-gata Meri Mektaliny (Mary Magdalene), rrapa barrwa jin-nerranga Meri jin-gata mampa buta Jeymch rrapa Jochap, rrapa barrwa jin-gata mampa buta Jebadi (Zebedee) bijirri-yika walkurpa yerrcha, aburr-gurdiya burr-guta jin-gata gama jin-guyinda gu-balay wenga wupa gubi-nana gurda aburr-ji Jesus a-juwuna.