Search form

Metiyu 27:58

58nipa ana-bona, a-bena nula Baylat, lika a-wengganana an-gata nula Jesus an-burral mu-ngoyurra a-juwuna. Lika nipa Baylat a-wena burrwa aburr-yigipa an-dakal barra birripa abu-wu.