Search form

Metiyu 27:6

6Lika aburr-gata wana junggay yerrcha mbi-menga mun-gata rrupiya, wurra aburr-yinanga aburr-wena, “Mun-guna rrupiya murna mun-gujuwa minypa an-gugaliya a-juwa barra. Mu-gurda ngacha ngayburrpa gala nguburr-yinmiya ngubu-mulpa mun-gata rrupiya gu-galiya yerrcha mbi-barnjinga aburr-workiya nuluwa Wangarr.”