Search form

Metiyu 27:60

60Lika a-barnjinga gata wupa gu-gurrema gu-ngarnama mu-ngoyurra a-gapajinga a-ni nula gun-nigipiya Jochap gun-nika, gun-gata minypa gun-geka gala mu-ngoyurra an-gugaliya abu-barnjingarna. Lika jandarra wana gun-bapala guna-gakaja, ngana gu-jirra gu-jakabuna, lika a-bona.