Search form

Metiyu 27:65

65Lika Baylat a-wena burrwa, “Burrbu-ma mun-ngardapa mu-murndurn aburr-ngaypa an-dakal, buburr-boy, derta bubi-nega burr-guya gun-gata ngana gu-jirra gubi-jakabunapa.”