Search form

Metiyu 27:66

66Ganapiya, lika aburr-bona, lika jandarra ngana gu-jirra gubi-jakabunapa derta gubi-negarra aburr-ni gu-gata galanyan gu-guyinda, minypa barra ana-nga gu-gakajin gun-gata jandarra, birripa barra marn․gi aburr-ni. Ganapiya, lika aburr-gata wana junggay yerrcha gubu-bawuna, wurra aburr-gata Baylat burr-yika an-dakal jaga aburr-ganana nula aburr-ni gun-gata jandarra.