Search form

Metiyu 27:7

7Lika gubu-borrwurra aburr-yinmiya barra nula mun-gata rrupiya, lika aburr-bona, mbi-barnjinga barra gubu-ma rrawa gun-gata gu-werrapa gu-jirra gu-workiya, gun-gatiya minypa manyjaparna jibu-mangga aburr-workiya, japalana abi-jarlapurda aburr-workiya ji-gata ji-manyjaparna ji-guyinda. Gun-nardiya minypa mu-gatiya rrupiya birripa gubu-menga, gun-gata barra minypa jemitri (cemetery) gu-ji burrwa gu-werranga gu-rrawa wenga aburr-juwa, jarra minypa Ju yerrcha ngardapa.