Search form

Metiyu 27:9

9Gu-gurda ngacha minypa Wangarr an-nika an-mujaruk an-gata Jeramáya (Jeremiah) mu-ngoyurra gu-ngurrjinga minypa Wangarr a-gurdagurdarrana. Minypa nipa Jeramáya a-wena,

“Birripa mbi-menga mun-gata rrupiya mun-mama jilpa mu-maya

minypa burr-murna burr-rrepara rrapa barrwa arr-jirrapa arr-murna, minypa 30,

mu-gurda ngacha minypa aburr-gatiya Yichrayal (Israel) aburr-bapurr mbi-ngurrjinga murna mun-gujuwa nula an-gata.