Search form

Metiyu 28:12

12Lika aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa aburr-werranga mu-murna yerrcha burr-guta, birripa gu-ngardapa aburr-negiyana, wengga gubu-buna aburr-ni, ganapiya. Lika rrupiya wana burrbu-wuna aburr-gata an-dakal, rrapa minypa burr-nganagobagubuna barra gubu-jordaja janguny.