Search form

Metiyu 28:15

15Ganapiya, lika aburr-gata an-dakal mun-gata rrupiya mbi-menga, lika aburr-yinagata aburr-wena minypa aburr-gata wana junggay yerrcha rrapa mu-murna yerrcha gu-weng ngana burrbu-wuna. Minypa gu-gurda ngacha janguny Ju yerrcha aburr-galiyarra aburr-workiya, gu-barrjeknga gu-nirra gu-workiya.