Search form

Metiyu 28:19

19Ganapiya, lika buburr-boy, gu-werranga gu-werranga gu-rrawa burrbu-ma gu-galiya yerrcha barra jawina aburr-ni apula. Bama burrbu-gurraga nipa an-nelangga Nyanyapa arrku rrapa an-guna An-walkurpa rrapa Mern An-mawunga.