Search form

Metiyu 28:2

2Rrapa gun-gatiya gugu jel burr-guya gu-ngorrkiyana minypa Wangarr an-nika an-mujaruk waykin wenga ana-bupiyana, gu-gakaja gun-gata jandarra gubu-jakabunapa, lika a-rakaja, gu-rrenyjinga a-ni gun-gata.