Search form

Metiyu 28:4

4Lika aburr-gata jaga aburr-ganana aburr-ni gun-gata jandarra, birripa burr-guya aburr-gurkuja nula an-gata, minypa aburr-wurrwurrjinga, aburr-bungguna gu-jel gun-maywapa minypa aburr-juwuna.