Search form

Metiyu 3:1

Jon (John) An-gata Bama Burr-gurragaja A-workiya

(Mark 1:1-8; Luk 3:1-18; Jon 1:19-28)

1Gun-gatiya lika Jon (John) an-gata bama burr-gurragaja a-workiya, nipa a-garlmuna, wana gu-bapala gu-rrawa Judíya (Judea) yi-gata gu-werrapa nipa a-wena burrwa a-workiyana, a-yinagata,