Search form

Metiyu 3:10

10Wurra gun-gata gun-maywapa ngaypa ngu-wena ana-goyburrpa gun-jong, wurra an-gata minypa an-maywapa galamang an-gurrimapa, nipa gugu gu-jaywuja a-jirra gun-gata gun-jong burr-bama burr-rrepara barra gu-yartkujama. Minyjiya. Gun-jong gun-guyinda gun-gata gala mun-molamola balaja mu-rrima, nipa an-gata gu-yartkujama barra, rrapa gu-yerrnyja barra yi-gata gu-bol.