Search form

Metiyu 3:12

12Nipa ana-boya gipa nawanawa a-ni nipa barra arr-ngorrkornda a-boy, minypa gun-maywapa an-gugaliya mu-ngorrkorndanga a-workiya balaja, minypa mun-mola mun-guyinda ngardapa rrapa mun-nerra mun-guyinda ngardapa. Minypa ngayburrpa nguburr-yigipa nguburr-mola nguburr-guyinda, nipa arr-ga barra a-boy gu-yigipa gu-rrawa; wurra ngayburrpa nguburr-werranga nguburr-werra nguburr-guyinda, nipa arr-yerrnyja barra yi-gata gu-bol, gatiya barra nguburr-mungbiyapa barra nguburr-rro, rrapa gun-gata bol gala ana-nga gu-jupa.”