Search form

Metiyu 3:2

2“Bubu-bawa gun-nerra. Buburr-ngukurdanyjiya nula Wangarr. Ngardawa yi-gurrepa gu-jirra gu-boya rum gun-gata waykin wenga.”