Search form

Metiyu 3:3

3Jon a-yinagata a-wena burrwa. Ngardawa Wangarr an-nika an-mujaruk an-gata Aycháya (Isaiah) nipa ana-nyala gipa mu-ngoyurra a-ngurrjinga an-guniya Jon, nipa Aycháya a-yinanga,

“An-nerranga an-gata a-jabarrchinga a-jirra yi-gata gu-werrapa,

nipa a-yinaga a-weya,

‘A-lay, nipa Bunggawa ana-boya!

Jarlakarr nawanawa buburr-ni nula!

Gun-jechinuwa bubi-nega nula!’ ”