Search form

Metiyu 3:4

4Nipa Jon mirikal a-barrngumurra a-workiyana jin-murga gemul (camel) jibi-jarlapuna, wurpa lika burr-guya mun-derta; rrapa jin-maliyarra a-barrbichiyana a-workiyana. Rrapa nipa jiny-barra a-workiyana jin-gubatpatcha, rrapa woma gu-barra a-workiyana.