Search form

Metiyu 3:6

6Minypa birripa gubu-bawuna mu-ngoyurra gun-nerra jama aburr-ji, lika Jon bama burr-gurragaja gatiya man․garba gu-guyinda gun-nelangga Jordan.