Search form

Metiyu 3:7

7Gun-gata waypa Jon burr-nana Berachi (Pharisee) yerrcha rrapa Jejuchi (Sadducee) yerrcha aburr-bona gurda nula barra nipa bama burr-gurraga, wurra nipa a-yinanga burrwa, “Ana-goyburrpa nyiburr-gurda minypa an-gata jarn․gich an-guyinda. Wurra ana-nga a-wena ana-gorrburrwa ana-goyburrpa nyiburr-yurtchingapa, jimarna ana-goyburrpa wupa ngardapa wanngu nyiburr-negiya barra gun-gata mari guna-bamburda? Wurra gala nyiburr-yinmiya.