Search form

Metiyu 3:8

8Wurra ana-goyburrpa minypa gun-maywapa gun-jong gala mun-molamola balaja mu-rrima. Minypa gun-burral ana-goyburrpa yama nyiburr-yinda jama nyiburr-ji minypa gun-nerra nyibu-bawa?