Search form

Metiyu 4:16

16gu-gurda burr-yika gu-rrawa minypa ana-munya aburr-ni,

birripa gubi-nana bardayala gu-jayanayana gu-ji.

Aburr-gatiya minypa gun-gujuwa gu-ji burrwa gu-workiyana,

wurra gun-gujayanaya gugu gu-bena burrwa.”

Gu-gurda ngacha janguny.