Search form

Metiyu 4:18

Jesus Burr-menga Abirri-jirrapa Abirri-jirrapa Jawina Yerrcha

(Mark 1:16-20; Luk 5:1-11)

18Gun-gatiya waypa Jesus a-bamuna gu-rrarnba gun-gata gu-rrawa Galali, nipa bijirri-nana gu-galiya yerrcha abirri-gulirrwirrka bitipa jichicha jama abirri-ji abirri-workiyana, an-ngardapa Jayman (Simon) an-gata birripa abu-ngurrjinga aburr-workiya Birta (Peter) an-nelangga, rrapa an-nigipa worlapa niya an-gata Andru (Andrew). Bitipa abirri-menga abirri-ni jichicha mulucha mu-guyinda.