Search form

Metiyu 4:21

21Aburr-bamuna balay ngika, lika nipa Jesus burr-nana aburr-werranga gu-galiya yerrcha, an-ngardapa an-gata Jeymch (James), rrapa an-nigipa worlapa niya Jon, rrapa an-bitipa nyanyapa buta an-gata Jebadi (Zebedee), minypa mu-michiyang aburr-ni, nawanawa aburr-ni mun-gata mulucha. Gatiya waypa Jesus bijirri-nana Jeymch rrapa Jon, lika nipa a-gonyjinga butula.