Search form

Metiyu 4:23

Jesus Marn․gi Burr-negarra Janguny Rrapa Bin-dimarra Aburr-molamiyana

(Luk 6:17-19)

23Ganapiya, lika Jesus a-bona burrwa gun-gatiya rrawa gu-jirra gu-boya Galali. A-bamuna, gu-bala a-bena burrwa a-workiyana Ju (Jew) yerrcha gun-burriya marn․gi aburr-negiya aburr-workiya. Minypa gatiya wupa rrapa mola yarlanga nipa janguny marn․gi burr-negarra a-workiyana, nipa janguny gun-molamola gu-ngurrjinga burrwa a-workiyana, minypa gun-nardiya gugu rum gun-gata waykin wenga. Rrapa nipa Jesus bin-dimarra gu-galiya yerrcha minypa gun-nerra gubi-rrimarra rrapa aburr-yorrpuna aburr-ni, lika birripa aburr-molamiyana.